360 Link

360 link הוא Link resolver , המאפשר קישוריות בין מידע ביבליוגרפי או Meta Data לבין הטקסט המלא. לתוך מערכת ניהול ידידותית אנו מזינים את רשימת כל כתבי העת ומאגרי המידע שברשות הלקוח. כך מתקבלת רשימת Z – A , הנקראת 360 Core , הכוללת את כתבי העת של הלקוח כולל אלו המוכלים בתוך מאגרי המידע . ניתן לחפש ברשימה לפי סדר אלפביתי וכן לפי נושאים המובנים בתוך המערכת.

להלן חלק מאפיוני המערכת:
א. תדירות עדכון: המוצר מתעדכן תוך לא יותר מ- 48 שעות ממועד הפצה או שינוי ע"י המו"ל.
ב. המוצר מותקן באתר הספק ולא נדרשת מכם כל מעורבות בתחום ההתקנה והעדכון זולת הודעה למו"לים על תחילת השימוש במוצר.
ג. ביכולתה של המערכת להציג גם ספרים אלקטרוניים, רשימות כתבי העת אלקטרוניים בעברית וכמובן הערות לגבי טווח כיסוי של כל אחד מכתבי העת ומיקום בספריה של כתבי עת מודפסים. כמו כן ניתן להזין למערכת כתבי עת הניתנים לגישה חופשית ברשת.
ד. ע"י הקשה על הקישור המתאים ניתן להגיע לכתב עת, לתוכן העניינים ולטקסט מלא של מאמר או ספר אלקטרוני , כמובן במידה וקיים מנוי לכותר.
ה. ניתן לשלב במערכת פניה לספריה להזמנת מאמר מתוך כתבי עת שהספריה אינה מנוייה להם.
ו. על מנת להקל על הלקוחות, אנחנו מזינים עבורכם את נתוני ההקמה. ומשלב ההקמה אתם מנהלים, בסיוענו ובהדרכתנו, את המערכת באופן שוטף.
ז. סטטיסטיקות שימוש: המערכת מספקת סטטיסטיקות גישה ושימוש ברמה של כניסה למאגרי מידע, מו"לים וכתבי עת.

Sub Menu2 Content

Sub Menu3 Content

Sub Menu4 Content

Sub Menu5 Content